Фотограф: Йордан Зарев

FOR ENGLISH VERSION SCROLL DOWN OR CLICK HERE

Разкажете на нашите читатели какво представлява танцовият стил Балфолк.

Марио Замбрини: Балфолк е танцувално и музикално събитие, което се провежда в различни европейски страни. Най-вече във Франция, Белгия, Холандия, Германия, Полша и Италия има силни групи в много градове. За да направим сравнение, когато говорим за латино танци, не се има предвид само един жанр, а вариация от стилове, произлизащи от различните краища на континента Латинска Америка. Подобно, когато говорим за Балфолк, имаме предвид различни популярни (най-вече) европейски танци, обикновено от келтски или средновековен произход. Те са доста отворени за иновативни интерпретации. Стъпките им са доста лесни, има групови танци, по двойки, в редици, даже и българското хоро може да се открие на дансинга. Всички танци са красиви и вълнуващи, а музиката към тях завладяваща и незабравима, а атмосферата е супер приятелска, всеки е добре дошъл да научи стъпките и в движение!

Фотограф: Йордан Зарев

Къде за пръв път се запознахте с тази традиция и какво Ви привлече в нея?

М.З.: Една вечер през ноември 2015, разхождайки се по улиците на Форли, град в северна Италия, минах през един площад и видях голяма група хора да танцуват под една от аркадите на монументалната сграда на пощата. Не се включих веднага, класически реагирах на ситуацията с “аз не мога да танцувам, аз съм дърво!”, но гледайки тези щастливи и радостни хора, за по малко от десет минути успяха да ме въвлекат и заредят с тяхната красива позитивност в танца. Така започнах, на късмет. Впоследствие продължих да се включвам в танци, за които никога не бях чувал или танцувал. Благодарение на тази среда намерих много радост и нови приятели.

Тук в България, не съм сам в това приключение. Имам партньор в разпространението на балфолк танците. Диана Тодорова или Диди, се среща с европейската форк сцена през 2018 в Португалия на големия фестивал Folk Marathon, продължава с танците през 2019 в Испания, а от 2020 започва да учи и да свири келтска фолк музика на цигулка. Днес търси всеки удобен момент да присъства на Балфолк събитие из Европа.

Един от последните фестивали на балфолк групата от Мадрид Folquе, на който присъства я вдъхновява да се свърже с мен и да започнем съвместна работа по изграждането на тази прекрасна атмосфера тук, в София.

В момента всяка седмица организирате танцови семинари, където всички желаещи могат да се научат на основни танцови стъпки. Разкажете повече за това. Кога и къде се провеждат уроците? За какъв тип хора са подходящи?

М.З.: Заедно с Диди, създадохме проекта Балфолкария, за всички онези, които искат да се запознаят с различни европейски танци, без задължително да трябва да напускат страната. Имаме и други съмишленици, като Велина Янчева, Лина, която ни подкрепя в посоката да стабилизираме проекта като официален и да успеем да търсим финансиране за разширяване на дейността ни. Сред мечтите ни е някой ден да поканим от страхотните музиканти, които познаваме от сцените в Италия, Франция, Белгия, Испания за един истински бал.

Целта ни е да положим основи на балфолк културата в България. Не само курсове, но и с общност. Скоро се запознахме и с две страхотни млади дами Диана и Александра, които провеждат срещи за Социални Шотландски танци в София. Надяваме и с тях да успеем да създадем прекрасни събития заедно.

Основна характеристика в Балфолк е фактът, че повечето от танците са предвидени за непрофесионални танцьори. Подходящи за всички, като най-основното е да участваш, и да си сред хора. Да се отпразнува, че сме се събрали!

Фотограф: Йордан Зарев

Според Вас с какво танците могат да обогатят непрофесионално занимаващите се с тях? На Вас какво Ви дават танците?

М.З.: Силната страна на тези танци не е само това, че танцуваш и се движиш, а и това че имаш възможността да си сред хора катотеб и танцът се явява средството да бъдем заедно. На Балфолк събитията често хората срещат нови приятели, бъдещи бизнес партньори или спътници в живота. При всички положения честите срещи с хора от различни сфери на живота обогатяват личния ни живот, а емоциите и радостта от танците усещането ни за благоденствие.

Има ли интерес към фолклорната музика и танци от страна на младите хора? Какви са наблюденията Ви?

М.З.: Да, перфектно е за млади хора. Примерно в Болоня, името на групата е Giovani Danzatori Bolognesi, което означава “младите танцьори от Болоня”. Болоня е университетско градче, и основната група танцуващи са студентите. Когато те се дипломират и преместят, те носят и балфолка със себе си из различните краища на Италия. Днес е възможно да се намери балфолк група почти във всеки италиански град, и е привлекателна атмосфера за различните поколения, далеч не е само за студенти.

Говоря за Италия, понеже съм от там, но Балфолк е европейски феномен роден във Франция през 70-те години на ХХ век. Повечето известни музикални банди са от Франция и Белгия. От там започва и да се развива културата. През последните 40 години до днес може да се открие из почти всички държави, Испания, Португалия, Германия, Полша, Турция. Балфолк танците са все по популярни и доста подканващи за включване. Когато живях в Италия бях част от танцувалната балфолк група Folk.In.Fo и свирех акордеон в Kissene Folk.

Фотограф: Йордан Зарев

Вие сте италианец, запленен от българския фолклор. Заради това ли избрахте да живеете в България? Разкажете как се запалихте по тази музика и с какво Ви пленява тя?

М.З.: Винаги ме е вълнувала фолклорната музика, първия път когато бях в Перник на Сурва карнавала, разбрах колко завладяваща е българската традиция. Толко зареждащи и жива, и реших че трябва да живея тук.

Кога и къде планирате да се проведе първият Балфолк фест в България? С кого си сътрудничите за осъществяването му?

М.З.: Това е сред мечтите ни, както споменахме и преди. Но сме още в съвсем в началото, стъпка по стъпка представяме тези красиви танци в България. В момента е рано за фестивал (въпреки, че Диди вече оглежда за подходящи крепости из планините). За сега ще продължаваме ежеседмичните ни събирания и изучаваме различни танци и мелодии и със сигурност един ден ще стигнем и до фестивал с жива музика от международната балфолк сцена и хора идващи да танцуват от различни краища на страната.

Програмата ни в момента включва танцувални работилници всеки петък от 19 часа, а всяка неделя от 20 часа се събираме да свирим и разучаваме балфолк мелодии. Всеки е поканен!

Желаещите да получават информация за бъдещи събития могат да ни следят из социалните медии, където ги публикуваме. Също така търсим и други съмишленици в проекта, които биха имали желание да се включат и в организационните задачи около събитията.

Балфолк в социалните мрежи:

Facebook страница Балфолкарѝя

Instagram Balfolkariya

Facebook група Балфолк България

Tell our readers what the Balfolk Dance is all about.

Mario Zambrini: Balfolk is a dance and music event that is held in various European countries. It is most common in France, Belgium, Holland, Germany, Poland and Italy with strong groups in many cities. When we talk about Latin dance, we have in mind not only one genre, but a variation of styles that come from different parts of Latin America. Similarly, when we talk about Balfolk, we have in mind different popular (mostly) European dances, usually of Celtic or medieval origin. They are quite open to innovative interpretations. The steps are very easy, there are group dances, in pairs, in rows, even the Bulgarian horo can be found among these dances. All the dances are beautiful and exciting, the music is captivating and unforgettable, and the atmosphere is super friendly, everyone is welcome to learn steps and have fun.

Where did you first meet this tradition and what attracted you to it?

M.Z.: One evening in November 2015, while walking through the streets of Forli, a city in northern Italy, I was crossing a square and saw a large group of people dancing under the arches of the monumental post office building. I didn’t join in right away, I typically reacted to the situation by thinking “I can’t dance, I’m as stiff as a tree!” but watching those happy and joyful people, in less than ten minutes they managed to lure me in and charge me with their beautiful positivity in the dance. So I started, on a whim. Later on, I continued to participate in dances that I had never heard of or ever danced before. Thanks to this medium, I found a lot of joy and new friends. Here in Bulgaria, I’m not alone in this adventure. I have a dancing partner who helps me spread balfolk. Diana Todorova, or Didi, met the European folk scene in 2018 in Portugal at the great Folk Marathon, she was a participant and performer and since then she has been actively involved in the development of this dance in Bulgaria.

At the moment, every week we organize dance seminars where everyone interested can learn basic dance steps. Our project, Balfolkariya, is for anyone who wants to get to know different European dances, without having to leave the country.

We also have other collaborators like Velina Yancheva, Lina, who is helping us turn this spontaneous project into a proper organisation and seeking funding for expanding our activities. One of the dreams we would love to make real one day is to invite some of the amazing musicians we know from the scenes in Italy, France, Belgium, and Spain for a true ball.

Our goal is to lay the foundations of balfolk culture in Bulgaria. Not just by organising courses, but also by creating a community. Recently, we also got to know two wonderful young ladies, Diana and Alexandra, who organize meetings for Social Dance.

The classes are held on different days and at different locations. They are suitable for people of all ages and levels of experience.

Are young people interested in folk music and dance? What are your observations?

M.Z.: Yes, it is perfect for young people. For example in Bologna, the name of the group is Giovani Danzatori Bolognesi, which means “the young dancers of Bologna”. Bologna is a university city and most of the dancers are students. When they graduate and move away, they take balfolk with them to different parts of Italy. Today it is possible to find a balfolk group in almost every Italian city, and it is an attractive atmosphere for different generations, it is not just for students.

I’m talking about Italy because I’m from there, but Balfolk is a European phenomenon that was born in France in the 1970s. The most famous musicians and bands are from France and Belgium. It is from there that this culture began to develop. In the latest 40 years until today, it has reached almost all countries: Spain, Portugal, Germany, Poland, Turkey. Balfolk dancing is increasingly popular and a growing number of people are attracted to i. When I lived in Italy I was part of the folk dance group Folk.In.Fo and played accordion in Kissene Folk.

You are an Italian, captivated by Bulgarian folklore. Is that why you chose to live in Bulgaria? Tell us how you fell in love with this music and what captivates you with it?

M.Z.: Folk music has always excited me, the first time I was in Pernik on the Surva carnival I realized how fascinating the Bulgarian tradition is. So invigorating and lively, and I decided I had to live here.

When and where do you plan to hold the first Balfolk Fest in Bulgaria? Who do you collaborate with to make it happen?

M.Z.: This is among our dreams, as we mentioned before. But we are still at the very beginning, step by step we present these beautiful dances in Bulgaria. It’s too early for a festival right now (although Didi is already looking around the mountains for suitable fortresses). For now we will continue our weekly gatherings and learn different dances and tunes and surely one day we will reach a festival with live music from the international balfolk scene and people coming to dance from different parts of the country.

Our program currently includes dance workshops every Friday at 7 p.m., and every Sunday at 8 p.m. we gather to play and learn balfolk tunes. Everyone is invited!

Those interested in receiving information about future events can follow us on social media where we post them. We are also looking for other like-minded people in the project who would like to get involved in the organizational tasks surrounding the events.

FIND BALFOLK IN SOCIAL MEDIA:

Facebook page Balfolkariya

Instagram Balfolkariya

Facebook group Balfolk Bulgaria